Proč se lékaři tak zdráhají používat kanabinoidní léky?

Proč se lékaři tak zdráhají používat kanabinoidní léky?

Jordan Tishler, MD


Bylo prokázáno, že kanabinoidní léky neboli léky pocházející z rostliny konopí mají potenciální terapeutický přínos pro řadu zdravotních stavů, včetně chronické bolesti1,2,3epilepsie1neurodegenerativních onemocnění, jako je Parkinsonova choroba1,4, demence Alzheimerova typu1,5, nevolnosti a zvracení v souvislosti s chemoterapií1,6unipolární deprese a úzkosti1,7, a nespavosti1. Navzdory rostoucímu počtu výzkumů podporujících účinnost těchto léků však mnoho lékařů stále váhá, zda jimi pacienty léčit. Důvodů této neochoty je několik, včetně obav z nedostatečného školení, chybějící infrastruktury pro vystavení samotného předpisu, chybějícího standardizovaného dávkování a možných vedlejších účinků.


Potřebné lékařské vzdělávání a školení

Nedostatečné školení a vzdělávání v této oblasti je významným problémem. Konopí je tradičně vnímáno spíše jako rekreační droga než jako lék a mnoho lékařů nemusí být obeznámeno s nejnovějším výzkumem lékařského využití kanabinoidů.8 Lékařské vzdělávací programy tradičně nezahrnovaly mnoho vzdělávání o endokanabinoidním systému nebo terapeutickém potenciálu konopí, což vede k tomu, že se mnoho lékařů necítí být připraveno diskutovat o těchto lécích se svými pacienty.9


S tím, jak se lékařské užívání konopí rozšiřuje, začínají lékařské fakulty a rezidenční programy zahrnovat více vzdělávání na toto téma.9 Stále se však jedná o relativně novou oblast studia a mnoho praktických lékařů nemuselo mít příležitost toto vzdělávání absolvovat.10 Horší je, že mnoho lékařů, kteří toto vzdělání nemají, se setkává s pacienty, kteří se po přečtení informací na internetu domnívají, že mají větší znalosti než lékař. V mnoha případech může lékař souhlasit, aniž by chápal, jak chybné tyto informace mohou být11-14,15, a jak je pro něj důležité zasáhnout a dezinformace opravit.


Neochota lékařů zvažovat pro své pacienty léčbu na bázi kanabinoidů je jistě způsobena nedostatkem vhodné lékařské infrastruktury.16 Jedním z nejdůležitějších důvodů pro předepisování konvenčních léků je kromě poskytnutí jasných pokynů pacientovi, kdy a jak lék užívat, také zabránit finančně konfliktním radám nebo prodeji v místě nabídky. V této zemi (USA, pozn. red.) jsou téměř všechny systémy regulace konopí založeny na mlhavém "doporučení", nikoli na skutečném, právně závazném předpisu.  V důsledku toho jsou pacienti, dokonce i ti, kterým lékař dobře poradí, co si mají pořídit a jak to užívat, uváděni výdejnami v omyl s cílem zvýšit prodej. To často vede k tomu, že pacienti dostávají nesprávné, přebytečné nebo irelevantní produkty a věří pověstem o konopí, které nejsou vědecky podložené.  V lepším případě to vede k plýtvání časem a penězi pacientů, v horším k opožděné léčbě nebo negativním výsledkům.Potřebná federální regulace 

Svou roli hraje i nedostatečný dohled ze strany amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). FDA sice schválila některé léky na bázi konopí, ale většina produktů získaných z konopí neprošla přísným testováním a schvalovacím procesem, který je vyžadován u běžných léčiv.16,17 Tento proces, včetně standardních postupných zkoušek, nejen zajišťuje bezpečnost a účinnost, ale také poskytuje pokyny pro dávkování. Bez údajů o dávkování a způsobu podávání je pro lékaře náročné určit vhodnou dávku pro pacienty, což posiluje jejich váhání s užíváním léků na bázi konopí, zejména u pacientů se složitým zdravotním stavem.17


Navíc chybějící dohled FDA znamená, že tyto produkty nepodléhají stejným standardům kontroly kvality jako běžné léky. V důsledku toho mohou být pacienti vystaveni kontaminujícím látkám, jako jsou pesticidy, těžké kovy nebo jiné škodlivé látky obsažené v produktech na bázi konopí.17 Většina států sice tyto produkty z hlediska bezpečnosti reguluje, ale v jednotlivých státech se liší, jak přísné tyto předpisy jsou a jak důsledně se prosazují.16


Lékaři také mohou váhat s použitím kanabinoidních léků kvůli možným vedlejším účinkům. Stejně jako všechny léky může konopí způsobovat nežádoucí účinky, jako jsou závratě, nevolnost a kognitivní poruchy.17,18 U některých pacientů mohou být tyto účinky natolik významné, že převáží nad potenciálním přínosem léku.


Musíme si také uvědomit, že mnoho informací o nových lécích se v lékařské komunitě nešíří prostřednictvím úřadu FDA nebo zveřejňováním výzkumů, ale spíše prostřednictvím akcí dalšího vzdělávání lékařů, které jsou často podporovány výrobcem léku. Podle mých zkušeností s celou řadou konopných společností většina průmyslových společností neprovádí vlastní výzkum produktů a ani se nijak zvlášť nezajímá o zapojení lékařů.  V důsledku toho tyto akce nesponzorují. Většina sponzorovaných konopných akcí se zaměřuje na hodnotu rostlinného materiálu, ale ne žádným přísným, daty podloženým a pro lékaře přijatelným způsobem.


V neposlední řadě se lékaři mohou zdráhat předepisovat kanabinoidní léky kvůli obavám z nedostatku jasných důkazů podporujících jejich užívání.17 Některé důkazy o terapeutickém využití kanabinoidů jsou založeny na malých studiích, které někdy nejsou zaslepené ani randomizované. To může lékařům ztěžovat určení, zda jsou tyto léky pro daného pacienta pravděpodobně účinné. Navíc si lékaři teprve v poslední době uvědomují možné interakce s jinými léky.18


Přestože přibývá důkazů, že kanabinoidní léky mohou být účinné při léčbě řady zdravotních potíží, mnoho lékařů se je stále zdráhá předepisovat. K této neochotě mohou přispívat faktory, jako jsou obavy o legálnost, chybějící standardizované dávkování, potenciální vedlejší účinky, nedostatek jasných důkazů a nedostatečné školení nebo vzdělání v této oblasti. S tím, jak se bude hromadit výzkum a vyvíjet právní prostředí, je možné, že se postoj lékařů ke kanabinoidním lékům změní. Prozatím však mnoho lékařů k těmto lékům nadále přistupuje skepticky.


Dr. Tishler je prezidentem Asociace kanabinoidních specialistů (ACS), mezinárodní neziskové organizace zaměřené na rovné zacházení s pacienty. ACS usiluje o to, aby se pacientům dostala do rukou léčba založená na lidských důkazech tím, že vzdělává lékaře a zákonodárce o hodnotě, rizicích a etice léčby kanabinoidy.  ACS poskytuje členům i veřejnosti řadu vzdělávacích materiálů. Další informace naleznete na stránkách cannaspecialists.org.


Pozn. red.: indexy odkazují na studie, které jsou uvedeny pod originální verzí článku


Zdroj: www.endocannabinoidmedicine.com
Foto: Adobe Stock + Canva
Zpět na blog